Jaarverslagen

Jaarverslag 2017

Gedurende de eerste 10 jaar sinds de oprichting in 2008, heeft de stichting vooral met fondsen en sponsoren samengewerkt die hun steun direct naar onze lokale partnerorganisatie hebben gestuurd. De stichting in Nederland heeft daarbij slechts een monitorende rol gespeeld. De stichting in Nederland heeft jaarlijks kleine bedragen uit prive-donaties ontvangen.

In het najaar van 2017 heeft de stichting besloten om een meer actieve rol te willen gaan spelen in de fondsenwering. Dit heeft geleid tot een nieuwe strategie waarbij er vooral kleinere fondsen worden aangeschreven. Dit heeft geleid tot positieve verbeteringen in de resultaten van fondsenwerving, welke pas in 2018 zichtbaar zijn.

 

Balans per 31-12-2017
Activa: 12/31/2017 12/31/2016
Vaste Activa:
Inventaris & apparatuur                    –                    –
Voertuigen                    –                    –
————————- ————————-
Totaal vlottende activa:                    –                    –
Vlottende Activa:
Voorraden                    –                    –
Overlopende activa                    –                    –
ING/ Postbank             265.69               41.22
ING/ Postbank sparen                1.36                1.36
Kas                    –                    –
 ————————  ————————
Totaal vlottende activa:             267.05               42.58
 ————————  ————————
            267.05               42.58

 

Passiva: 12/31/2017 12/31/2016
Eigen Vermogen
Saldo op 01-01:               42.58               41.25
Exploitatie resultaat             224.47                1.33

 

Staat van inkomsten en bestedingen 2017 (2016)
2017 2016
Ontvangen donaties                912.20                507.78
Creditrente                       –                    0.18
Overige inkomsten                       –                       –
Af; directe kosten                  60.50-                       –
————————- ————————-
bruto winst                851.70                507.96
betaald aan projecten                400.00                       –
Kosten kamer van Koophandel                       –                       –
Kosten website                108.90                392.04
Overige kosten                       –                       –
afschrijvingen                       –                       –
intrest/ bankkosten                118.33                114.59
————————- ————————-
               627.23                506.63
————————- ————————-
exploitatieresultaat                224.47                    1.33